1. Strony transakcji

Właścicielem sklepu i stroną sprzedającą jest firma GRAFIK - IT Katarzyna Mazur. z siedzibą w 02-845 Warszawa, ul. Puławska 320/1, Parter, NIP 5242551491 Dane kontaktowe firmy to: tel. +48510373622. e –mail: sklep@grafik-it.pl

2. Witryna działa w Internecie pod adresem www.grafik-it.pl Kupującym mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, stale lub czasowo zamieszkałe w Polsce, osoby prawne lub inne podmioty zdolne do czynności prawnych, mające siedzibę na terenie Polski.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia określające warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem strony – www.grafik-it.pl

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Przedmiot transakcji

1) Dane o towarach, zawarte na witrynie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego, lecz są informacjami stanowiącymi zaproszenie do złożenia oferty handlowej zakupu Kupującego.

2) Z uwagi na stałą aktualizację zawartości witryny, niektóre towary mogą być czasowo niedostępne, a ceny artykułów dostępnych wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w katalogu oraz prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn. W przypadku zmiany ceny po złożeniu zamówienia, firma GRAFIK - IT poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej ceny zamówienie uważane jest za anulowane.

3) Ceny towarów podane w witrynie są wyrażone w polskich złotych i zostały skalkulowane w sposób obejmujący podatek VAT i koszt KGO (Koszt Gospodarowania Odpadami). Ceny te nie zawierają kosztów realizacji zapłaty, pobieranych przez firmy kurierskie lub bank od Kupującego, przy dokonywaniu zapłaty.

4) Koszt transportu towaru pokrywa Kupujący.

5) Do zawarcia umowy kupna – sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego określonej oferty zakupu, złożonej przez Kupującego w zamówieniu.

6) Brak potwierdzenia zamówienia w terminie lub odmowa potwierdzenia, powodują niedojście umowy kupna – sprzedaży do skutku.

3. Zamówienie i realizacja zamówień

1) Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie przez Kupującego formularza zamówienia w witrynie internetowej lub telefonicznie pod numerem: 510 373 622.

2) W celu weryfikacji każde, uznane za prawidłowe wedle przepisów niniejszego Regulaminu otrzymane przez witrynę www.grafik-it.pl zamówienie, zostanie potwierdzone drogą mailową w dniu jego otrzymania lub w ciągu najbliższych trzech dni roboczych.

3) Sprzedający zastrzega prawo i możliwość nagrywania rozmów telefonicznych dla celów dowodowych oraz żądania udostępnienia dokumentów potwierdzających tożsamość osób oraz ich prawo do działania w imieniu Kupujących.

4) Towar zostanie dostarczony zgodnie z zamówieniem w ciągu 5 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia i zostanie wydany po dokonaniu zapłaty ceny za pisemnym pokwitowaniem odbioru wyłącznie Kupującemu lub innej osobie pełnoletniej, upoważnionej do odbioru przez Kupującego. W wypadku braku możliwości wydania towaru właściwej osobie w uzgodnionym miejscu i czasie, umowę uważa się za niezawartą. Z chwilą wydania towaru, na Kupującego przechodzą prawa i ryzyka związane z towarem. Odpowiedzialność za wady towaru
I. Reklamacje dotyczące uszkodzenia opakowania przesyłki lub uszkodzeń mechanicznych asortymentu objętego zamówieniem powstałych podczas transportu będą rozpatrywane w przypadku zgłoszenia ich pracownikowi firmy kurierskiej najpóźniej w momencie odbioru przesyłki i spisaniu przy udziale w/w pracowników podmiotów dostarczających przesyłki protokołu reklamacyjnego określającego, co najmniej rodzaj i zakres uszkodzeń.

II . Wybrane artykuły dostępne w witrynie www.grafik-it.pl posiadają gwarancję udzieloną przez podmiot udzielający gwarancji (Gwaranta) na warunkach przez niego określonych w dołączonym do artykułu dokumencie gwarancji. Warunki gwarancji mogą być różne dla różnych artykułów.

III. W przypadku reklamacji należy skontaktować się bezpośrednio z Gwarantem lub serwisem wskazanym w dokumencie gwarancji. Jeżeli nic innego nie wynika z dokumentu gwarancji, termin, na jaki udzielona została gwarancja, wynosi jeden rok.

IV. Przepisy powyższe nie wyłączają możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych roszczeń z tytułu rękojmi.

6) W wypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia okaże się, że Sprzedający nie może go zrealizować, Kupującemu zostanie zaproponowany inny termin dostarczenia lub inny towar, zbliżony do zamówionego i w cenie od zamówionego nie wyższej. Kupujący może nie przyjąć zamian i od umowy odstąpić. Wyrażenie przez Kupującego zgody na takie zmiany stanowi zawarcie nowej umowy kupna -sprzedaży w miejsce dotychczasowej.

4. Formy płatności

1) Zapłata ceny następuje w sposób uzgodniony przez strony:

a) przelew na rachunek bankowy (przedpłata) Dane do przelewu: Grafik-IT Katarzyna Mazur ul. Puławska 320/1 02-845 Warszawa

RACHUNEK FIRMOWY

Mbank : 89 1140 2004 0000 3402 8178 3953

b) gotówką do rąk osoby dostarczającej towar;

c) przez usługodawcę PayU na stronie www.grafik-it.pl

2) Towar pozostaje własnością Sprzedającego do czasu dokonania zapłaty.

5. Gwarancja

1) Wszystkie towary w sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad.

2) Na wszystkie towary producent udziela gwarancji. Warunki gwarancji oraz lista punktów serwisowych wskazane są w dokumencie gwarancji dołączonym do towaru oraz na stronach internetowych poszczególnych producentów.

6. Postanowienia końcowe

1) Regulamin niniejszy ma zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych na odległość, uregulowanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2) Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego uprzednią zgodą na zapoznanie się z propozycją zawarcia umowy kupna- sprzedaży z użyciem poczty elektronicznej.

3) W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru Kupujący ma prawo do jego zwrotu w ramach odstąpienia od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie na piśmie.

4) Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany na adres sklepu za pośrednictwem firmy przewozowej lub dostarczony osobiście w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu łącznie z jego nieużywaną zawartością (inne dołączone urządzenia i akcesoria, instrukcje, gwarancja, dowód zakupu – faktura lub paragon, itp.).

5) W przypadku niedopełnienia któregoś z powyższych warunków przez Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu bezskuteczności odstąpienia od umowy. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne oraz wskazanie, jaką drogą Kupujący chce odebrać zapłaconą cenę.

6) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Kupującego, przed upływem 10 dni od daty otrzymania towaru;

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu ich oryginalnego opakowania;

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

e) świadczeń, które z uwagi na charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

f) dostarczania prasy;

g) Usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych

7) Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu realizacji złożonego zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykorzystania tych danych w celach marketingowych. Na życzenie Kupującego Sprzedający usunie dane z bazy najpóźniej po upływie okresu 1 miesiąca. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na powyższe.

8) Terminy wykonania zobowiązań określone w regulaminie, ulegają odpowiedniemu przedłużeniu w wypadku braku możliwości świadczenia w wyniku działania siły wyższej, w postaci, np. awarii sieci energetycznej, sieci Internet lub jej części, wojny, klęsk żywiołowych, strajków, zamieszek lub aktów władz.